Reklamacje

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji
w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem
zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient
powinien odesłać towar na adres Sklepu.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór do pobrania na stronie
sklepu).
5. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym
towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny,
pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty
związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

“>6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez
Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego
nastąpiła płatność lub inne konto o ile zostało wskazane przez Klienta.

Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w
ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na
uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem
o zwrocie (wzór oświadczenia na stronie Sklepu)
5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez
Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego
nastąpiła płatność lub inne konto o ile zostało wskazane przez Klienta.